Wspólnie, jako partnerzy biznesowi, zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych zasad, które kształtują nasze postępowanie, wpływają na otaczającą nas rzeczywistość i wspierają tworzenie długoterminowej wartości naszych biznesów.

Kodeks postępowania Spółek z Grupy Grenevia ma na celu zdefiniowanie oczekiwań wobec dostawców i pomóc w zrozumieniu, jakie standardy etyczne i jakościowe muszą oni spełniać. Nasi partnerzy biznesowi powinni zobowiązać się do ich przestrzegania, by zbudować trwałe, wzajemnie korzystne relacje z poszczególnymi Spółkami z Grupy Grenevia. Niniejsze zasady stanowią integralną część zobowiązań umownych oraz współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Wymogi i zasady, o których mowa, powinny mieć zastosowanie do działań dostawców oraz innych podmiotów, z usług których oni korzystają w celu realizacji kontraktów zawartych z podmiotami z Grupy Grenevia. Zapraszamy do wspólnego podejmowania wyzwań, rozwoju i osiągania celów biznesowych, zachowując jednocześnie integralność, etyczną postawę i szacunek dla innych. Niniejszy kodeks jest wyrazem naszego zaangażowania w tworzenie lepszego, bardziej uczciwego i zrównoważonego świata biznesu, który przynosi korzyści dziś i w perspektywie kolejnych pokoleń.

Działania na rzecz społeczności

Normy społeczne stanowią fundamenty dla uczciwej i etycznej działalności partnerów biznesowych, pomagając w budowaniu zaufania zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, a także przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Sprawiedliwość społeczna i prawa człowieka

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do zapewnienia uczciwych i równych warunków zatrudnienia dla wszystkich swoich pracowników, bez dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, religię czy pochodzenie narodowe. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać oraz respektować prawa człowieka w całym łańcuchu wartości.

Praca dzieci

Zakaz zatrudniania dzieci jest fundamentalnym elementem naszego zaangażowania w etyczne praktyki biznesowe i poszanowanie praw człowieka. Złamanie tego zakazu może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy i innych konsekwencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Partnerzy biznesowi zobowiązują się do absolutnego zakazu zatrudniania dzieci w swoich działalnościach biznesowych. Osobami zatrudnionymi mogą być wyłącznie osoby, które osiągnęły minimalny wiek uprawniający do pracy, określony przepisami prawa w kraju zatrudnienia. Partnerzy biznesowi są także zobowiązani do zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania wszelkich niezgodnych z prawem i normami społecznymi form pracy dzieci.

Prawa pracownicze

Partnerzy biznesowi zobowiązują się do przestrzegania i respektowania fundamentalnych praw pracowniczych, takich jak prawo do wolności zatrudnienia, wolności zrzeszania się, bezpiecznych warunków pracy oraz godziwej pensji i świadczeń socjalnych, a także regulacji związanych z czasem pracy, przerwami oraz urlopem. Nasi partnerzy biznesowi są również zobowiązani do sprzeciwu wobec jakichkolwiek form pracy przymusowej. Powinni także aktywnie podejmować działania na rzecz tworzenia środowiska pracy wolnego od wszelkich form dyskryminacji, mobbingu czy nieodpowiedniego zachowania.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Partnerzy biznesowi muszą dbać o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dostarczania odpowiednich środków ochrony osobistej, by chronić pracowników przed ryzykiem wypadków i chorób zawodowych. Przestrzegają również wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracowników z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają.

Odpowiedzialność społeczna

Partnerzy biznesowi zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w społecznościach, w których prowadzą swoją działalność. To może obejmować wsparcie zarówno globalnych, jak i lokalnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych, których celem jest poprawa jakości życia.

Zrównoważony rozwój

Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do długoterminowego myślenia i działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na społeczności lokalne oraz pracowników organizacji.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Partnerzy biznesowi powinni wykazywać się należytą starannością w zakresie monitorowania i oceny etycznego postępowania ich własnych dostawców i kontrahentów.

Kultura organizacyjna

Nasi partnerzy biznesowi powinni promować kulturę organizacyjną opartą na etyce, poszanowaniu praw człowieka oraz zrównoważonym rozwoju wśród swoich pracowników, kontrahentów, dostawców oraz innych grup interesariuszy.

Działania na rzecz klimatu i środowiska

Włączenie działań na rzecz klimatu do kodeksu postępowania stanowi ważny krok w promowaniu odpowiedzialności ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w relacjach biznesowych.

Redukcja CO2

Partnerzy biznesowi zobowiązują się aktywnie działać na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikających z ich procesów produkcyjnych i dostaw. To obejmuje inwestycje w bardziej ekologiczne technologie, optymalizację procesów oraz monitorowanie i raportowanie emisji.

Zrównoważone źródła energii

Partnerzy biznesowi powinni promować wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii, takich jak energia odnawialna, w ramach swojej działalności, a także zachęcać do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i inne ekologiczne rozwiązania.

Efektywność energetyczna

Nasi partnerzy biznesowi podejmują kroki w celu zwiększenia efektywności energetycznej swoich operacji. To może obejmować modernizację urządzeń, wdrażanie oszczędności energii i minimalizację marnotrawstwa.

Świadomość ekologiczna

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, że będą aktywnie promować świadomość ekologiczną wśród swoich pracowników oraz innych grup interesariuszy. W tym organizują szkolenia i kampanie informacyjne na temat zmian klimatycznych i działań, które można podjąć w celu ich przeciwdziałania.

Innowacje ekologiczne

Nasi partnerzy biznesowi zachęcają do wprowadzania innowacji ekologicznych w swoich produktach i usługach. Wspierają rozwój produktów bardziej przyjaznych
dla środowiska oraz zachęcają do recyklingu i ponownego wykorzystywania materiałów.

Raportowanie i pomiar postępów

Partnerzy biznesowi są zobowiązani do regularnego raportowania swoich działań na rzecz klimatu oraz monitorowania postępów w realizacji celów związanych z ochroną środowiska.

Woda

Nasi partnerzy biznesowi podejmują działania związane z redukcją zużycia wody, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i bieżącym zużyciem. Dodatkowo zobowiązują się do wykorzystywania wody w sposób sumienny i odpowiedzialny.

Działania na rzecz uczciwości i transparentności

Uczciwość i transparentność stanowią podstawę budowy długoterminowych i trwałych relacji biznesowych. Partnerzy biznesowi, którzy przestrzegają tych zasad, pomagają w tworzeniu partnerskich relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, co przynosi korzyści obu stronom, takie jak stabilność biznesowa, lojalność klientów i zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym.

Zgodność z prawem i regulacjami

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Dodatkowo nasi partnerzy biznesowi powinni posiadać odpowiednie mechanizmy i procedury, które będą zapewniać transparentność oraz działalność zgodną z prawem.

Unikanie konfliktów interesów

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą aktywnie identyfikować i unikać sytuacji, w których mogą wystąpić konflikty interesów między ich działalnością biznesową a interesami innych podmiotów czy osób. W przypadku wykrycia takiego konfliktu, partnerzy biznesowi zobowiązani są do niezwłocznego podjęcia kroków w celu jego rozwiązania.

Kanały zgłaszania naruszeń

Partnerzy biznesowi powinni stworzyć klarowne kanały do zgłaszania naruszeń zasad etyki lub praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem. Kanały te powinny być dostępne dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych, a zgłoszenia powinny być traktowane poufnie i bez możliwości odwetu wobec osób dokonujących zgłoszenia.

Zasady fair play w konkurencji

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać zasad konkurencji i nie będą angażować się w działania, które naruszają przepisy antymonopolowe. We współpracy respektowane są tajemnice handlowe oraz informacje konkurentów i nie są one wykorzystywane w nieuczciwy sposób.

Przeciwdziałanie korupcji

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązują się do zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji oraz powinni wdrożyć skuteczne procedury i mechanizmy zapobiegania korupcji w swojej organizacji, takie jak przeszkolenie pracowników, procedury zgłaszania nieprawidłowości czy monitorowanie działań w celu wykrywania podejrzanych zachowań.

Minerały konfliktowe

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, że dołożą oni należytej staranności w zakresie ustalenia źródła i pochodzenia minerałów, które są stosowane w ich produktach. Ocena ta ma na celu potwierdzenie, że nie pochodzą one z terenów, gdzie prowadzone są działania wojenne, a środki wydane w celu ich nabycia nie są przeznaczane na finansowanie grup o charakterze zbrojnym.

Zarządzanie ryzykiem

Partnerzy biznesowi zobowiązują się do regularnej oceny i zarządzania ryzykiem związanym z ich działalnością operacyjną. W tym kontekście ryzyko związane z aspektami etycznymi i transparentnością, takie jak ryzyko korupcji lub naruszenia przepisów, powinno być szczególnie uwzględniane. Działania w celu minimalizacji tych ryzyk powinny być priorytetem.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w kraju, w którym prowadzą działalność, oraz zgodnie z międzynarodowymi regulacjami w tym zakresie.

Środki naprawcze

W przypadku potwierdzenia naruszeń partnerzy biznesowi powinni podjąć odpowiednie działania, które będą miały na celu naprawienie szkód, rozwiązanie problemu i zapobieganie dalszym naruszeniom. Działania naprawcze powinny również obejmować analizę i poprawę procedur, kontroli i mechanizmów zapobiegawczych, aby nie doszło do powtórnych naruszeń w przyszłości. Partnerzy biznesowi zobowiązują się do współpracy ze Spółkami z Grupy Grenevia w celu rozwiązania sytuacji, które mogą wpłynąć na wspólne relacje handlowe.

Zgłaszanie naruszeń

Zachęcamy wszystkich partnerów biznesowych, ich pracowników i osoby z nimi związane, aby zgłaszali wszelkie podejrzenia lub przypadki naruszenia niniejszego kodeksu postępowania. Dzięki temu można ograniczyć skutki takich naruszeń i zapobiegać im w przyszłości. Namawiamy, aby nasi partnerzy biznesowi tworzyli własne systemy do zgłaszania naruszeń. Zobowiązujemy również naszych partnerów biznesowych do poinformowania swoich pracowników oraz podwykonawców o możliwości dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości.

Kontrole oraz audyty

Spółki z Grupa Grenevia, nawiązujące poszczególne relacje biznesowe z dostawcą zapewniają sobie prawo do podejmowania odpowiednich działań w celu sprawdzenia czy postanowienia niniejszego kodeksu postępowania są respektowane. Partnerzy biznesowi zobowiązują się współpracować przy wszelkich niezbędnych kontrolach. Zobowiązujemy się wcześniej ustalić z partnerem biznesowym zakres, termin i miejsce takich kontroli. Nasi partnerzy biznesowi powinni sami przeprowadzać regularne audyty i ocenę swojej działalności operacyjnej, aby upewniać się, że przestrzegane są przepisy prawne oraz zasady i wartości określone w niniejszym kodeksie.

Skutki naruszenia

Niedotrzymanie obowiązków określonych w tym kodeksie postępowania oznacza naruszenie zasad współpracy i może osłabić wzajemne relacje biznesowe. Oczekujemy, że partner biznesowy dokona zawiadomienia w stosownym terminie Spółki z Grupy Grenevia, z którą nawiązał relacje biznesowe, i przekaże informacje o podjętych działaniach w celu usunięcia naruszenia, a także uniknięcia podobnych naruszeń w przyszłości. Jeśli partner biznesowy nie wywiąże się z powyższych obowiązków lub nie wprowadzi odpowiednich poprawek w stosownym terminie, lub jeśli naruszenie kodeksu postępowania będzie ciężkie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania współpracy. W zależności od rodzaju umowy stanowiącej podstawę współpracy z danym partnerem biznesowym uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie równoznaczne z uprawnieniem poszczególnej spółki z Grupy Grenevia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym termin na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy wynosić będzie 100 dni od chwili stwierdzenia zaistnienia podstawy do odstąpienia.