RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przetwarzania danych osobowych

Elgór + Hansen S.A. w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Elgór+Hansen SA przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie
 • przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 • prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elgór + Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Opolskiej 19, KRS: 0000061042, Regon: 271178334, NIP: 6460325617.

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@famur.com.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Elgór+Hansen SA ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • udzielona zgoda,
 • wykonanie umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych
 • interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Elgór+Hansen SA do przechowywania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez Elgór+Hansen SA,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • kurierzy,
 • firmy dostawcze,
 • firmy ochroniarskie,
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, inne spółki Grupy FAMUR na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do
 • otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Elgór+Hansen SA macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Elgór + Hansen S.A.. posiada profile w mediach społecznościowych prowadzi strony internetowe na następujących portalach społecznościowych (dalej: Operator/Operatorzy):

Facebook: https://www.facebook.com/elgorhansen

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/elgor-hansen/mycompany/?viewAsMember=true

ELGÓR+HANSEN S.A. ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez Operatorów w zakresie, w jakim Operatorzy przetwarzają te dane jako odrębni Administratorzy lub Współadministratorzy (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami, współadministrowanie z Facebookiem). W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności Operatora.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem kontakt (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako ELGÓR+HANSEN S.A. nie posiadamy dostępu. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora możecie Państwo znaleźć w polityce prywatności Operatora:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa o naszych produktach i wydarzeniach związanych z Grupą FAMUR oraz naszą branżą, umożliwienie wyrażenia Państwa opinii ta temat publikowanych treści oraz prowadzenie korespondencji związanej z tematami, z którymi Państwo się do nas zwracacie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych profilach w mediach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba – naruszają one przepisy prawa (w tym prawa autorskiego i karnego), nieprzyzwoite komentarze i/lub załączniki, także zdjęcia lub wideo, niezatwierdzone informacje reklamowe, etc. Treści mogą zostać usunięte również ze względu na aktualizację wątku.

Wszystkie opublikowane przez Państwa posty na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa, lub naruszenia naszych wytycznych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Elgór + Hansen S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Chorzów, 27.10.2021 r.

Inspektor ochrony danych

Kontakt IOD

Marzena Smolarska
Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@famur.com.pl
telefon: 781 550 418

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą

Porozumienie o współadministrowaniu

POLITYKA COOKIE

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SŁUŻĄ

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ELGÓR+HANSEN S.A.
z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Opolska 19.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach ELGÓR+HANSEN S.A. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników ale możliwe jest, że informacje pozyskane dzięki plikom Cookies będą stanowić takie dane.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Pliki cookies wykorzystywane są w :

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. przechowywania informacji o wybranym języku strony,
 5. przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics),
 6. zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego.

POCHODZENIE PLIKÓW COOKIE

Pliki cookies stron trzecich (third party cookie) – są wykorzystywane przez strony trzecie w śledzenia wizyty użytkownika na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

RODZAJ PLIKÓW COOKIES I ICH

 1. NIEZBĘDNE pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 2. ANALITYCZNE pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 3. FUNKCJONALNE pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 4. REKLAMOWE pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies)

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Zebrane logi serwera, zawierające m.in.:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.elgorhansen.com przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. przechowywane są do 6 miesięcy.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi www.elgorhansen.com Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Pliki cookie stron trzecich (third party cookie) są:

Dostawca plików cookie: Google Analytics

Nazwa pliku cookie: _ga

Cel pliku cookie: do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego

Rodzaj pliku cookie: Third-Party Cookies

Okres ważności pliku cookie: 2 lata

STRONA KORZYSTA Z NASTĘPUJĄCYCH PLIKÓW COOKIE – przykład pliku w tabeli

Dostawca plików cookies Nazwa pliku cookie Cel pliku cookie Rodzaj pliku cookie Okres ważności pliku cookie
WPML wp-wpml_current_language Przechowuje informacje o wybrany języku strony First-party cookies 1rok
CookieConsent cmplz Przechowuje stan zgody użytkownika na korzystanie z cookies dla bieżącej domeny First-party cookies 1rok
Google Analytics _ga do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google Third-Party Cookies 2 lata

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 • Microsoft Internet Eksplorer: http://support.mocrosoft.com/kb/278835/pl

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

 • Google Analytics, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • Insight Tag of Linkedln, modyfikując ustawienia użytkownika na stronie Linkedln: https://www.linkedin.com/psettings/

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu nie będą/ wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem serwisu, reklamodawców oraz partnerów.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.